Adatkezelési Nyilatkozat

v1.2 / 2019.04.01.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tájékoztatja az adatkezelésben érintetteket a beszeljgatlasoknelkul.hu honlappal (továbbiakban: Honlap) kapcsolatos adatkezelésekről és az ezzel kapcsolatos alapelvekről, szabályokról.

1.    Alapadatok:

1.1 A honlap üzemeltetője és az adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő)

Beszélj Gátlások Nélkül Bt.
Székhely: 1164 Budapest, Meszes utca 3. B épület
Cégjegyzékszám: 01 06 790761
Adószám: 21460124-1-42

FAR nyilvántartási szám: B/2020/000548

NAIH szám:

1.2 A személyes adatok kezelésének érintettjei (továbbiakban Érintett, Érintettek)

Az Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés Érintettjei a jelen Nyilatkozat 3.1 és 3.2 –es pontjaiban, a honlapon történő adatkezelések részletes leírásánál tételesen felsorolásra kerülnek.

1.3 A kezelt személyes adatok (Továbbiakban: Személyes adat)

A Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok a jelen Nyilatkozat 3.1 és 3.2 –es pontjaiban, a honlapon történő adatkezelések részletes leírásánál tételesen felsorolásra kerülnek.

1.4 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adatai kezeléséről az Érintett az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az edina@beszeljgatlasoknelkul.hu címre küldött e-mailben kérhet tájékoztatást vagy kérheti Személyes adatainak módosítását vagy végleges törlését, illetve tájékoztathatja az Adatkezelőt az adatkezelésre vonatkozó korábbi engedélyének visszavonásáról.

A levélben küldött kéréseket az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött kéréseket az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett korábban megismert e-mail címéről küldik.

A tájékoztatás kérése kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait.

A Személyes adatok módosítása és törlése kiterjedhet az Érintett személyes adatainak összességére vagy annak egy részére is.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, módosítási, vagy törlési kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá rendelkezésére állnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) által igénybe vehető eljárási lehetőségek.

2.   Az adatkezelés alapelvei:

2.1 Az adatkezelésről

Az adatkezelés – az alkalmazott eljárástól függetlenül – az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokkal, különösen

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a 2014. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2014. évi CLXV. tv. (Pktv.) ;

és az egyéb jogszabályok idevágó rendelkezéseivel összhangban kezeli és dolgozza fel az Érintett Személyes adatait.

2.2 Alapelveink:

 • A Személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintett számára átláthatóan kezeljük.
 • A Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az általunk gyűjtött és kezelt Személyes adatokat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az Érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2.3 Az Érintettek személyes adatai

Az Érintettek személyes adatait az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel.

3.    A honlapon történő adatkezelés

3.1 Adatkezelés az üzenetküldő form vagy az adatkezelő elérhetőségeinek használata esetén

A Honlap azon látogatói, akik a Honlapon található bármely kapcsolatfelvételi lehetőséget választják, önkéntesen hozzájárulnak az ott megadott személyes adatok adatkezeléséhez.

Az adatkezelés megnevezése és az adatkezelés célja:

Ügyfelekkel való egyeztetés, a szolgáltatással összefüggő adatok rögzítése, szolgáltatással összefüggő levél/e-mail küldése, telefonos és írásos kapcsolattartás.

Érintettek köre:

A Honlap látogatói, a szolgáltatás iránt érdeklődők azon köre, akik a kapcsolatfelvételi lehetőségek bármelyikét használják.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása, amely az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

Név, telefonszám; e-mail cím; e-mail üzenet tárgyában található Személyes adatok és az üzenet tartalmának azon része mely Személyes adatnak minősül.

Az adatkezelésre és az adat megismerésére jogosultak:

Az Adatkezelő munkatársai.

Az adatkezelés időtartama:

A szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolattartás vége vagy az Érintett adattörlésre vonatkozó kérése, ha az nem ütközik jogszabályi kötelezettségbe.

3.2 Adatkezelés a Cookie (Sütik) használata esetén

Az Adatkezelő az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének elősegítése és statisztikai adatok gyűjtése.

 • A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
 • A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljesértékű.
 • A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő valamint a cookie tulajdonosának rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Érintettek köre:

A Honlap minden látogatója.

Az adatkezelés jogalapja:

A hozzájárulás igénylő cookie-ek esetén az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésre és az adat megismerésére jogosultak:

Az adott cookie tulajdonosa, annak munkatársai, a cookie tulajdonos saját adatvédelmi nyilatkozata szerint.

A használt cookie-k típusa |tulajdonosa | leírása | adatkezelése | az adatkezelés időtartama:

 • 1P_JAR
  HTTP cookie | Google | Gyűjti a Honlap statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint | Anonim statisztika | 1 hónap.
 • CONSENT
  HTTP cookie | Google | Google térképhez szükséges cookiek a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint | anonim statisztika | 20 év.
  PHPSESSID
  Szükséges cookie | beszeljgatlasoknelkul.hu | anonimizált azonosítót (munkamenet-azonosítót) rendel a böngészőhöz a látogatása során, hogy több kapcsolódó kérést hozzon létre, és hozzárendelje azokat ugyanazon a munkamenethez.| anonim adatok | a böngészés befejezéséig.
 • _GA
  HTTP cookie | beszeljgatlasoknelkul.hu | Google Analytics: url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java és flash verzió, lokáció, nyelv | anonim statisztika | 2 év.
 • _GIT
  HTTP cookie | beszeljgatlasoknelkul.hu| Google Analytics: url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java és flash verzió, lokáció, nyelv | anonim statisztika | 1 nap.
 • wp-settings-{X}; wp-settings-time-{X}
  HTTP cookie | beszeljgatlasoknelkul.hu |a WordPress funkciók használatához és a helyes működéshez szükséges | helyes működés funkcióival összefüggő adatok | 1 év.

3.3 Egyéb Adatkezelés

Az Adatkezelő adatfeldolgozást és harmadik személy részére adattovábbítást nem végez.

4.    Záró rendelkezések

 • Jelen Nyilatkozat tartalmáért az Adatkezelő és annak képviselője felel.
 • Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Nyilatkozat tartalmát az Érintettek külön értesítése nélkül, bármikor módosítsa. A módosítás a kiadás keltezésétől lép érvénybe, a korábbi kiadású Nyilatkozat minden pontját semmissé teszi, de visszamenőlegesen nem rendelkezik. Az Érintettek a Nyilatkozat címében található verziószám és a keltezés alapján azonosíthatják be az aktuálisan érvényes tartalmat.
 • Jelen nyilatkozat magyar nyelven íródott. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a magyar nyelv hibás ismeretéből vagy a nem megfelelő fordításból eredő félreértésekért, és a hibás értelmezésből fakadó vélt vagy valós károkért.
 • Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 • Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintetett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT v1.2
2019.04.01.

 

error: A tatalom védett!